Privacy Statement

Wij gaan goed om met de persoonlijke gegevens die door of namens ons worden verzameld of onderhouden.

Green Energy Solutions B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Green Energy Solutions B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
policy;

Verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw bedrijfs- en persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw bedrijfs- en persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen bedrijfs- en persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren. Als Green Energy Solutions B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens van klanten
Bedrijfs- en persoonsgegevens van klanten worden door Green Energy Solutions B.V. verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
Communicatie en/of uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Green Energy Solutions B.V. de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Bedrijfsnaam;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • KVK;
  • Meterstanden en verbruiksgegevens;

Persoonsgegevens van klanten worden door Green Energy Solutions B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Green Energy Solutions B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Green Energy Solutions B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op.

Contactgegevens
Green Energy Solutions B.V.
Biezenkamp 21A
6691 EJ Gendt
info@en.server05.pixdev.nl