Algemene voorwaarden Ennex B2C

.

Algemene voorwaarden Ennex

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ennex en haar wederpartij (die hierna aangeduid wordt als ‘’Klant’’), een aanbod, een overeenkomst, werkzaamheden en herstelwerkzaamheden daarbij inbegrepen. Ennex werkt uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.

1.2 Van het in deze algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Deze algemene voorwaarden worden aangeboden aan Klant voordat de overeenkomst tot stand komt op een wijze dat zij deze kan inzien en kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Tevens zijn deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld op de website van Ennex om in te zien en om op te slaan.

1.4 Indien ook Klant naar haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden nimmer van
toepassing op de overeenkomst tussen Ennex en Klant.

1.5 Ennex behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen of
aan te vullen. Een dergelijke wijziging zal door Ennex tijdig bekendgemaakt worden.

Artikel 2. De Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen, voorstellen en offertes van Ennex zijn te allen tijde vrijblijvend, hebben een
beperkte geldigheidsduur en zijn gebaseerd op de gegevens die door Klant zijn verstrekt. De
geldigheidsduur van de aanbiedingen, voorstellen en offertes staan vermeld op de aanbiedingen,
voorstellen en offertes.

2.2 Alle door Ennex verstrekte informatie (waaronder opbrengsten, terugverdientijden,
rendementen en/of andere aanduidingen van de zonnepanelen en/of de werkzaamheden) is
vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen
en/of kennelijke (schrijf) fouten binden Ennex niet.

2.3 Ennex heeft het recht om een aanbieding, voorstel of offerte in te trekken of te wijzigen tot
aan het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Ennex een vrijblijvend aanbod (offerte)
doet aan Klant en dit aanbod schriftelijk of elektronisch geaccepteerd wordt door Klant.

2.5 Een overeenkomst komt altijd tot stand onder de ontbindende voorwaarden dat:

 • Klant eigenaar is van de betreffende woning of dat Klant een akkoordverklaring van de
  eigenaar van de woning ter beschikking kan stellen aan Ennex.
 • Klant alle vragen naar waarheid heeft beantwoord, geen informatie achterhoudt en alle
  informatie waar Ennex om vraagt volledig heeft opgegeven, dan wel nog ter beschikking zal
  stellen aan Ennex.
 • De dakconstructie deugdelijk, zonder onvolkomenheden en/of gebreken geschikt is om de
  zonnepanelen te installeren en aan te sluiten.

2.6 Zodra Ennex een beroep doet op een ontbindende voorwaarde zoals omschreven in het
vorige lid, informeert Ennex Klant daar schriftelijk of digitaal zo snel mogelijk over. Een beroep
van Ennex op dit artikel geeft Klant nimmer recht op (schade)vergoeding.

2.7 Na het sluiten van de overeenkomst kan Klant schriftelijk aan Ennex voorstellen om de overeenkomst te wijzigen. De overeenkomst is pas gewijzigd na schriftelijke bevestiging van Ennex. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze bij Klant in rekening gebracht. Ennex heeft het recht om wijzigingen in de overeenkomst te weigeren en/of aan de levering en uitvoering van de overeenkomst nadere voorwaarden te verbinden.

2.8 Het kan in een uitzonderlijk geval voorkomen dat de overeengekomen producten niet meer beschikbaar zijn of niet (meer) geleverd kunnen worden. Indien nodig behoudt Ennex zich het recht voor om na de totstandkoming van een overeenkomst vergelijkbare of betere producten televeren. Het aanpassen van de overeenkomst op basis van dit artikel levert Klant geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

2.9 Vergelijkbare producten als bedoeld in het vorige lid zijn:

 • bij panelen van minder dan twee meter, een verschil van maximaal 5 Wp;
 • bij panelen van meer dan twee meter, een verschil van maximaal 10 Wp;
 • alternatieve bevestigingsmaterialen van dezelfde kwaliteit en met dezelfde
  (fabrieks)garantievoorwaarden.

2.10 Indien blijkt dat het om technische redenen niet mogelijk is om de installatie uit te voeren tegen de overeengekomen prijs, bijvoorbeeld om de reden dat de constructie van het gebouw dit niet toelaat, heeft Ennex het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een ontbinding van de overeenkomst op deze wijze levert Klant geen recht op voor schadevergoeding vanwege eventueel opgenomen vrije dagen.

2.11 Ennex is niet verantwoordelijk voor wijzigingen en/of afschaffing van het systeem van subsidies, belastingvoordelen en/of andere fiscale gunstmaatregelen.

2.12 Indien de wijziging die voorgesteld wordt door Klant een geheel of gedeeltelijke annulering betekent, kan Ennex de gemaakte kosten bij Klant in rekening brengen. Bij algehele annulering van de overeenkomst brengt Ennex in ieder geval een percentage van de koopsom in rekening, dit percentage is 30% van de koopsom bij annulering tot uiterlijk 5 dagen voor de installatiedatum of 50% van de koopsom bij annulering binnen 5 dagen voor de installatiedatum.

Artikel 3. Herroepingsrecht

3.1 Klant heeft het recht om binnen een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Ennex mag Klant vragen naar de redenen van ontbinding, maar mag Klant niet verplichten tot het opgeven van redenen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

3.2 Het herroepingsrecht is uitgesloten indien de zonnepanelen op basis van de specificaties van Klant zijn vervaardigd. De beoordeling of er sprake is van maatwerk ligt bij Ennex.

3.3 Indien Klant wenst gebruik te maken van haar herroepingsrecht, dient zij dit te melden binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere schriftelijke wijze aan Ennex. Het risico en de bewijslast voor de juiste en de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.

3.4 Tot het moment van levering worden aan Klant geen kosten in rekening gebracht als er een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht. Zodra de zonnepanelen zijn geleverd, worden er wel kosten voor demontage en (eventuele) waardevermindering van de zonnepanelen in rekening gebracht. Demontage mag uitsluitend geschieden door een Monteur van Ennex.

3.5 Klant dient gedurende de bedenktermijn zorgvuldig met de zonnepanelen en de daarbijbehorende (verpakkings)materialen om te gaan. De zonnepanelen mogen alleen gebruikt en getest worden, zoals dat in een winkel ook mogelijk zou zijn. Na levering is Klant verantwoordelijk voor de zonnepanelen waardoor waardevermindering en schades aan de zonnepanelen voor rekening van Klant komen.

3.6 Nadat Klant een tijdig beroep op het herroepingsrecht heeft gedaan zal Ennex de zonnepanelen demonteren. Ennex is niet verplicht om muren, plafonds, dakpannen en andere zaken die door de montage en/of demontage van de zonnepanelen zijn aangetast in oorspronkelijke staat terug te brengen.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijs van de zonnepanelen en de werkzaamheden is bepaald in de overeenkomst. In de overeenkomst staat omschreven wat er voor de overeengekomen prijs wordt geleverd en welke werkzaamheden daarbij horen.

4.2 Onder de installatiekosten zijn (uitsluitend) inbegrepen: het gebruik van bij de zonnepanelen behorende materialen en onderdelen en eventuele kleine noodzakelijke bouwkundige werkzaamheden.

4.3 Er kunnen zich omstandigheden voordoen bij het uitvoeren van de werkzaamheden waar Ennex vooraf geen rekening mee kon houden. Zodra er naar oordeel van Ennex sprake is van meerwerk, zoals bijvoorbeeld graaf-, hak-, breek- timmer- en freeswerkzaamheden, zullen deze extra werkzaamheden na overleg met Klant worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht. Dit geldt eveneens indien tijdens de installatie blijkt dat er een hoogwerker of andere materialen benodigd zijn, deze kosten zijn zijn voor rekening van Klant. Klant heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien zij niet akkoord gaat met de kosten.

4.4 Indien het dak van Klant een schuin dak betreft met een dakafwerking in de materialen bitumen, PVC of EPDM, is Ennex genoodzaakt om 15% extra te rekenen in verband met het inschakelen van een dakdekker vanwege verzekeringstechnische verplichtingen.

4.5 Ennex heeft het recht om haar prijzen aan te passen. Deze aanpassingen zullen niet van toepassing zijn op overeenkomsten die al zijn gesloten. Klant heeft geen recht op een schadevergoeding en/of compensatie indien de prijzen door Ennex zijn aangepast.

4.6 In geval van stijging van kostprijsbepalende factoren na de totstandkoming van de overeenkomst heeft Ennex het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Aangepaste prijzen worden Klant zo spoedig mogelijk medegedeeld. Op basis van deze prijswijziging staat het Klant vrij de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 5. Facturering en betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dient Klant een voorschot binnen veertien (14) dagen na totstandkoming van de overeenkomst via overmaking te voldoen, waar het resterende bedrag van de factuur voldaan dient te worden op de dag van installatie, doch uiterlijk drie (3) dagen na het voltooien van de installatie.

5.2 Indien Klant niet binnen de overeengekomen termijn de volledige factuur heeft voldaan, is zij van rechtswege in verzuim. Bij een te late betaling zijn alle vorderingen die Ennex op Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Ennex is bij een te late betaling bevoegd de (verdere) nakoming van de overeenkomst op te schorten.

5.3 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van heel of een deel van de factuur worden incassokosten in rekening gebracht gelijk aan de maximale incassokosten zoals de wet dit voorschrijft met een minimum van € 40,-. Daarnaast is Klant zonder voorafgaande melding over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd.

5.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering komen voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

5.5 Zonder schriftelijke toestemming van Ennex is het Klant niet toegestaan de betalingsverplichting(en) jegens Ennex op te schorten en/of te verrekenen met een vordering die Klant op Ennex heeft of denkt te hebben. Klachten, een beroep op garantie en/of andere aanspraken schorten de betalingsverplichtingen van Klant jegens Ennex niet op

Artikel 6. Verplichtingen voor aanvang van de werkzaamheden 

6.1 Voor aanvang van de werkzaamheden dient Klant voor eigen rekening en risico:

 • ervoor te zorgen dat de aangewezen locatie van de zonnepanelen geschikt is voor montage en installatie van de zonnepanelen. De locatie dient opgeruimd en schoon te zijn.
 • de noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en/of akkoordverklaringen van de eigenaar van de woning te regelen.
 • ervoor te zorgen dat zij beschikt over een deugdelijke en noodzakelijke hoofdmeter die energie kan terugleveren.
 • ervoor te zorgen dat de locatie waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd beschikt over een deugdelijke toegang tot de locatie voor de monteur, de zonnepanelen en de materialen. Klant is verantwoordelijk voor de locatie, dus dient zij alle passende maatregelen te nemen om schade aan personen en/ of materialen te voorkomen.
 • te beschikken over een werkende internetaansluiting en toegang tot het netwerk, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. De wifi sterkte dient geschikt te zijn om (via de omvormer) aangesloten te worden op de zonnepanelen. Hiervoor is het onder andere noodzakelijk dat Klant beschikt over het wifiwachtwoord.
 • ervoor te zorgen dat het dakdeel waarop de zonnepanelen zullen worden geïnstalleerd geschikt is, in een goede conditie verkeert en geen gebreken vertoont op het moment van plaatsing van de zonnepanelen.
 • ervoor te zorgen dat zij aanwezig is in de woning op de dag dat de zonnepanelen door (een monteur van) Ennex worden geïnstalleerd.
 • te beschikken over minimaal vijftien (15) reserve dakpannen die door (een monteur van) Ennex op het dak geïnstalleerd kunnen worden indien ‘oude’ dakpannen bij het uitvoeren van de werkzaamheden beschadigen. Indien Klant tijdens de installatie niet beschikt over deze reserve dakpannen en wenst dat een monteur van Ennex op een later moment terugkomt om deze te vervangen, zijn de kosten hiervan voor rekening van Klant.

6.2 Indien Klant de in het vorige lid genoemde voorwaarden naar mening van (de monteur van) Ennex niet of onvoldoende heeft geregeld, kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Er zal een nieuwe dag voor installatie met Klant worden afgestemd en de extra kosten die Ennex zal maken worden als ‘meerwerk’ bij Klant in rekening gebracht.

Artikel 7. Installatie 

7.1 De werkzaamheden voor de installatie van de Zonnepanelen in de Woning vinden uitsluitend door (een monteur van) Ennex plaats. Op de dag van de werkzaamheden wordt door (de monteur van) Ennex bepaald of het legplan mogelijk is. Indien nodig kan in samenspraak van het legplan worden afgeweken.

7.2 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden kan de monteur middels een schouwing beoordelen of de woning geschikt is voor het installeren van zonnepanelen en kan worden beoordeeld hoe en of de zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. Aan de uitkomst van deze schouwing kunnen door Klant geen rechten worden ontleend. De monteur controleert niet de staat en/of de draagkracht van het dak van de woning. De schouwing is daarom ook geen (bouw)technische keuring, maar slechts een beoordeling van de monteur of de zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. Er geldt voor Ennex geen waarschuwingsplicht over de staat van het dak van de Woning.

7.3 Ennex behoudt zich het recht voor om (op de dag van installatie) de installatiewerkzaamheden uit te stellen, niet uit te voeren of af te breken, indien na inschatting van (een monteur van) Ennex:

 • de voorwaarden zoals omschreven in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden niet zijn opgevolgd door Klant;
 • wordt geconstateerd dat de veiligheid van de medewerkers in het geding is of kan zijn;
 • de locatie niet afdoende bereikbaar/beschikbaar is;
 • de dakpannen en/of dakconstructie niet geschikt zijn;
 • asbest en/of andere schadelijke stoffen worden aangetroffen;
 • een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen;
 • de locatie – naar mening van Ennex – om wat voor reden ook niet geschikt blijkt te zijn;
 • door weersinvloeden er niet (veilig) gewerkt kan worden;
 • blijkt dat de installatie niet volledig opgeleverd kan worden door toedoen van derden en/of Klant.

7.4 Indien voor en/of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt, waardoor de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is Ennex gerechtigd om extra door haar gemaakte kosten bij Klant in rekening te brengen.

7.5 Indien Klant niet heeft voldaan aan de voorwaarden uit artikel 9 van deze Algemene voorwaarden waardoor (de monteur van) Ennex bepaalde (extra) werkzaamheden moet verrichten om de woning geschikt te maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden, draagt Klant de verantwoordelijkheid en de meerkosten voor het geschikt maken van de woning.

7.6 Voor het installeren van de zonnepanelen wordt in de woning een omvormer geplaatst. Klant is ermee bekend en stemt er ook mee in dat deze omvormer een licht zoemend geluid kan maken en kan tikken als de installatie wordt geactiveerd. De omvormer dient te allen tijde vrijgehouden te worden zodat deze voldoende ventilatie heeft.

7.7 Uitstel van de werkzaamheden op basis van dit artikel geeft Klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. Ennex zal met Klant in overleg treden om een nieuwe afspraak te maken voor de installatie. Ennex is niet aansprakelijk voor eventueel door Klant geleden (directe en/of indirecte) schade als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.

7.8 Afspraken die met een monteur van Ennex gemaakt worden tijdens de installatie over aanvullende werkzaamheden op een later moment met betrekking tot afwerking, kabelroutes of andere werkzaamheden dient Klant direct schriftelijk kenbaar te maken aan Ennex, waarop Ennex een schriftelijke bevestiging zal sturen. Bij ontbreken van een bevestiging van Ennex zullen de aanvullende werkzaamheden in rekening gebracht worden bij Klant voor een uurtarief en voorrijkosten.

Artikel 8. Termijnen

8.1 Na ontvangst van de aanbetaling plant Ennex samen met Klant een dag in waarop de schouwing plaats zal vinden en de zonnepanelen zullen worden geleverd. Het installeren van de zonnepanelen is altijd afhankelijk van verschillende (onvoorziene) factoren zoals het weer, leveringen door leveranciers en beschikbaarheid van materialen en monteurs. Door Ennex opgegeven levertermijnen gelden daarom steeds bij benadering en gelden voor Ennex nimmer als fatale termijnen. Ennex zal zich inspannen overeengekomen termijnen te behalen, maar is niet aansprakelijk indien een termijn niet wordt behaald.

8.2 De installatie dient uiterlijk 6 weken na de totstandkoming van de overeenkomst plaats te vinden. Indien Klant niet binnen deze termijn een afspraak voor installatie kan inplannen, heeft Ennex het recht om de overeenkomst te ontbinden, danwel prijswijzigingen door te rekenen in de offerte.

8.3 Ennex is niet aansprakelijk voor eventueel door Klant geleden schade als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden en/of niet kunnen leveren van de zonnepanelen binnen een aangegeven termijn. Ennex biedt daarom geen compensatie voor opgenomen vrije dagen, gemiste omzetten/winsten/opbrengsten en andere (indirecte) schades.

8.4 Een geplande afspraak voor het uitvoeren van de werkzaamheden kan tot zeven (7) dagen voor aanvang van de betreffende dag in overleg met Ennex verzet worden. Zodra Klant een afspraak wil verplaatsen binnen deze termijn, kunnen er kosten in rekening gebracht worden. Ennex zal Klant in dat geval informeren over deze extra kosten.

Artikel 9. Levering

9.1 Als plaats van levering geldt het adres van de Woning dat Klant aan Ennex kenbaar heeft gemaakt.

9.2 Ennex draagt zorg voor de levering van werkende zonnepanelen. Onder ‘werkend’ wordt verstaan: het installeren en monteren van de zonnepanelen en het aansluiten van de monitoring. Mocht de monitoring niet aangesloten kunnen worden vanwege problemen met de internetverbinding, biedt Ennex te mogelijkheid om Klant op afstand telefonisch te assisteren bij het aansluiten van de monitoring. Indien dit niet lukt of als Klant dat wenst, komt Ennex langs om deze aan te sluiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van Klant.

9.3 De zonnepanelen gelden als geleverd;

 • na voltooiing van de werkzaamheden door (de monteur van) Ennex, of
 • indien de installatie niet binnen een werkdag uitgevoerd kan worden, op het moment dat opslag van de zonnepanelen (bij jou) nodig is, of
 • indien de werkzaamheden zijn uitgevoerd en – naar oordeel van Ennex – slechts kleine afrondende werkzaamheden resteren (waaronder eventueel aansluiting op het wifi netwerk, installeren van applicaties en herstellen van eventuele schade).

9.4 Na levering is Klant verantwoordelijk en draagt het risico voor de zonnepanelen, zelfs indien
de eigendom nog niet op Klant is overgedragen overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

9.5 Afwijkingen in (de specificaties van) de geleverde zonnepanelen ten opzichte van hetgeen in
de overeenkomst is opgenomen, leveren geen grond op voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

9.6 Indien Klant afwijkingen of zichtbare gebreken constateert ten opzichte van wat er in de overeenkomst staat, dient dit op de dag van installatie genoteerd te worden op het opleverformulier en doorgegeven te worden aan Ennex. Bij ontbreken van deze kennisgeving zullen klachten door Ennex niet in behandeling worden genomen.

9.7 Bij de levering ondertekenen de monteur en Klant het opleverformulier. Indien Klant weigert het opleverformulier te tekenen blijven de zonnepanelen overeenkomstig dit artikel gelden als ‘geleverd’ en blijft Klant verantwoordelijk voor de panelen. Indien Klant bij aflevering de zonnepanelen niet afneemt, komen alle kosten en de schades die Ennex hierdoor lijdt (zoals vervoers-, opslag- en bewaarkosten) voor rekening van Klant. Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het verpakkingsmateriaal van de zonnepanelen, gebruiksaanwijzingen en extra materialen door de monteur bij Klant achtergelaten. Klant stemt hiermee in.

9.8 Ennex verleent Klant toegang tot de software om de zonnepanelen en opbrengsten te monitoren na ontvangst van de laatste termijnbetaling. Dit gebeurt direct nadat Klant het resterende bedrag voldoet, of uiterlijk binnen zeven werkdagen. Bij uitblijven van de laatste termijnbetaling zal Ennex de opbrengst van de zonnepanelen verminderen met 5%. Het opnieuw activeren van de productie en de monitoring kost €150 ex. btw, deze kosten zijn voor rekening van Klant. Indien deze situatie zich voordoet komt Klant niet in aanmerking voor schadevergoeding of andere aanspraken op basis van het verlies van opbrengsten.

9.9 Indien zich na de levering en de installatie van de zonnepanelen een probleem voordoet, waarbij er wel stroom wordt geproduceerd en het probleem van een andere aard is, mag Klant maximaal 20% van de totale koopsom achterhouden tot Ennex het probleem heeft opgelost.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door Ennex geleverde producten blijven eigendom van Ennex tot het moment dat Klant al hetgeen Ennex uit hoofde van de met Klant gesloten overeenkomst(en) te vorderen heeft, heeft voldaan.

10.2 Tot de eigendomsoverdracht van de geleverde producten dient Klant voor derden (waaronder potentiële kopers, deurwaarders, curatoren en dergelijke) duidelijk de zonnepanelen aan te merken als eigendom van Ennex en is het zonder schriftelijke toestemming van Ennex niet
toegestaan om de zonnepanelen te verhuren, verpanden, verkopen of in gebruik te geven aan derden.

10.3 Ennex heeft het recht de geleverde producten direct terug te nemen, indien Klant niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. De kosten die Ennex moet maken om de producten terug te nemen en de schade (waaronder waardedaling) die Ennex daardoor lijdt, komen voor rekening van Klant.

Artikel 11. Verplichtingen na de werkzaamheden 

11.1 Klant heeft de verantwoordelijkheid om de producten na levering te controleren of het aan de overeenkomst beantwoordt en of er gebreken, afwijkingen of beschadigingen zijn. Indien er gebreken, afwijkingen of beschadigingen zijn dient Klant deze binnen redelijke termijn, doch binnen uiterlijk 14 dagen na installatie, schriftelijk te melden aan Ennex.

11.2 Na het uitvoeren van de werkzaamheden door (een monteur van) Ennex ligt de verantwoordelijkheid voor de werking van de zonnepanelen bij Klant. Om de zonnepanelen te laten werken dient Klant voor eigen rekening en risico:

 • storingen en defecten onmiddellijk schriftelijk aan Ennex te melden.
 • de zonnepanelen overeenkomstig de bestemming te (blijven) gebruiken.
 • zorg te dragen voor het onderhoud van de zonnepanelen, hieronder valt in ieder geval het schaduwvrij houden van de panelen, maatregelen te nemen tegen dieren die de panelen kunnen aantasten en eventuele schoonmaak van de zonnepanelen in geval van zichtbare aantasting, door een professionele organisatie.
 • gebruiksaanwijzingen van de zonnepanelen te (blijven) volgen.
 • de werking van de zonnepanelen maandelijks te controleren door de opbrengsten op het online monitoringsysteem te bekijken of via het display van de omvormer.

11.3 Indien Klant deze verplichtingen niet naleeft, komen eventuele verleende garanties te vervallen. De eventuele (gevolg)schades die voortvloeien uit het niet tijdig melden van een gebrek en/of schade komen voor rekening en risico van Klant.

Artikel 12. Garanties

12.1 Zodra de Zonnepanelen gebreken vertonen waarop de garantievoorwaarden van toepassing zijn en die gebreken vallen niet onder de uitzonderingen van lid 5 van dit artikel, dan kan Klant hiervan een melding bij Ennex doen zoals beschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

12.2 De garantie heeft als strekking dat de geleverde producten en/of systemen moeten beantwoorden aan wat er is overeengekomen in de overeenkomst. De garantie is van toepassing op de zonnepanelen, het bevestigingsmateriaal, de kabels, de omvormer en de installatie voor een termijn van twee jaar.

12.3 Bij een juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde zonnepanelen en producten gelden de in de overeenkomst vastgelegde garanties. De garanties bestaan uit:

 • Productgarantie: ook wel fabrieksgarantie genoemd zoals de leverancier van de zonnepanelen heeft aangegeven en in de overeenkomst is genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het herstellen of het leveren van soortgelijke producten, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst. De productgarantie vervalt indien de leverancier van de zonnepanelen en producten garanties, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, niet meer kan bieden. De
  kosten voor het vervangen van de zonnepanelen en producten vallen niet onder de productgarantie.
 • Installatiegarantie: garantie op werkzaamheden die te maken hebben met de complete installatie en oplevering van de zonnepanelen. Voor een beroep op een installatiegarantie kunnen kosten bij Klant in rekening worden gebracht. Indien hier een beroep op wordt gedaan, zal Ennex Klant hierover informeren.

12.4 Ennex is slechts aan eventueel overeengekomen garanties gebonden, indien en voor zover zij op haar beurt van de betreffende leverancier (of andere derde) terzake garantie(s) heeft verkregen.

12.5 Er zal door Ennex geen garantieclaim worden aanvaard indien:

 • schades en/of gebreken/defecten aan de zonnepanelen zijn ontstaan door achterstallig onderhoud, verwaarlozing, (normale) slijtage, niet controleren van het systeem en aansluitingen, verkeerd gebruik en/of door toedoen van Klant (al dan niet bewust);
 • schades en/of gebreken/defecten aan de zonnepanelen zijn ontstaan die niet terug te voeren zijn op werkzaamheden uitgevoerd door een medewerker en/of monteur van Ennex;
 • er sprake is van onderlinge kleurverschillen en/of verkleuringen van de zonnepanelen;
 • schades en/of gebreken/defecten aan de zonnepanelen die zijn ontstaan doordat het dak de extra ballast van de zonnepanelen niet kan dragen;
 • er sprake is van schades en/of gebreken/defecten aan de zonnepanelen en/of onderdelen die door Klant of door derden zijn aangebracht of veroorzaakt;
 • schades en/of gebreken/defecten aan de zonnepanelen zijn ontstaan doordat jij Klant zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden;
 • schades en/of gebreken/defecten zijn veroorzaakt door externe factoren, waaronder maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, defecten op het elektriciteitsnetwerk, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren en/of mensen, weersomstandigheden, natuurgeweld en contact met chemische substanties;
 • de zonnepanelen en/of omvormer verder geïntegreerd of gemodificeerd worden;
 • de garantieclaim wordt ingediend door een ander dan de originele aankoper.

12.6 Alle onderdelen en werkzaamheden die niet onder de garantie vallen worden apart bij Klant in rekening gebracht.

12.7 Na de garantieperiode zoals vermeld in de overeenkomst wordt elke aansprakelijkheid van Ennex uitgesloten. Deze garantievoorwaarden tasten de wettelijke rechten die Klant heeft niet aan. Indien er productgaranties zijn ten aanzien van het product jegens de leverancier van Ennex die langer geldig zijn dan de garantie die Ennex verleent, en deze over kunnen gaan op Klant, dan zal Ennex zich, in de mate dat zij dat wenselijk en redelijk acht, op een commercieel redelijke wijze inspannen om Klant te assisteren bij het claimen van garanties jegens leveranciers of producenten.

12.8 Een geslaagd beroep op garantie(s) houdt in dat Ennex naar haar keuze de betreffende uitgevoerde werkzaamheden en/of de geleverde producten of zonnepanelen zal herstellen, vervangen, opnieuw uitvoeren, afkopen dan wel de door Klant betaalde prijs (deels) restitueert. Het herstellen, vervangen of opnieuw uitvoeren verlengt de garantieperiode niet.

12.9 Ennex kan, zonder tekort te schieten en/of schadeplichtig te zijn, bij een eventuele vervanging of herstel van (onderdelen van) de zonnepanelen een ander dan het oorspronkelijk geleverde model / merk van (het onderdeel van) de zonnepanelen leveren. Deze onderdelen/ systemen zullen vergelijkbaar, dan wel beter zijn dan de geleverde (onderdelen van de) zonnepanelen. Ennex garandeert niet dat identieke producten, materialen en/of kleuren geleverd en/of gebruikt worden.

12.10 Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Ennex worden verricht

Artikel 13. Schade aan de woning of de zonnepanelen

13.1 Zodra de monteur tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan de zonnepanelen en/of aan de woning heeft toegebracht of op het moment dat er binnen twee jaar na de levering schade aan de woning door de werkzaamheden is ontstaan, kan Klant hiervan een melding bij Ennex doen zoals beschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

13.2 Mocht blijken dat de dak- en gevelconstructie tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden of achteraf onzichtbare onvolkomenheden en/of gebreken (gaat) vertonen, zoals dat er bijvoorbeeld pannen losgemaakt zijn om kabels door te voeren, kan Ennex voor schade als gevolg hiervan niet aansprakelijk worden gesteld.

13.3 Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat voor het uitvoeren hiervan een zegel in de meterkast gebroken dient te worden, na overleg met Klant, is Ennex niet aansprakelijk voor de kosten van het herstellen hiervan.

13.4 Indien Ennex aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade zal de afhandeling van de schade overeenkomst artikel 15 van deze algemene voorwaarden worden opgepakt.

Artikel 14. Melding

14.1 Klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect of schade aan/ in de zonnepanelen
of de woning en voor het doen van een beroep op garantie(s) en/of het indienen van een eventuele klacht over de uitvoering van de overeenkomst.

14.2 Een melding op basis van lid 1 wordt enkel binnen de garantietermijn in behandeling genomen en dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na constatering, onder vermelding van de factuurgegevens duidelijk omschreven en indien mogelijk met foto’s te worden gemeld bij Ennex. Indien een melding niet tijdig is gedaan, verliest Klant alle rechten ter zake.

14.3 Klant dient Ennex tien (10) werkdagen te geven om op de melding te reageren.

14.4 Na de melding zal met goedkeuring van Klant een monteur van Ennex de schade komen opnemen of het gebrek aan de Zonnepanelen beoordelen, waarna de monteur hierover een advies uitbrengt. Indien uit het advies van de monteur blijkt dat de oorzaak bij (een monteur van) Ennex of de zonnepanelen ligt, zal Ennex de kosten voor het bezoek van de monteur betalen. Mocht de monteur constateren dat de schade/ het gebrek een andere oorzaak heeft, dan zullen de door Ennex gemaakte onderzoekskosten van de monteur, uren en transport voor rekening van Klant komen.

14.5 Zodra de Monteur in zijn advies heeft aangegeven dat het beroep op garantie gegrond is of Ennex aansprakelijk zou kunnen zijn voor de door Klant geleden schade, zal Ennex de verdere schadeprocedure doorlopen overeenkomstig artikel 12 van deze algemene voorwaarden voor een beroep op garanties en artikel 15 bij schade.

14.6 Indien de klacht gegrond wordt bevonden door Ennex zal er in overleg met Klant een oplossing gezocht worden, echter geeft dit Klant geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst, korting en/of verrekening van een door Klant verschuldigd bedrag, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Ennex zal zich inspannen om de overeenkomst naar behoren en met zorg uit te voeren, maar is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.

15.2 Voor gebruikelijke beschadiging ontstaan door het monteren/demonteren van de zonnepanelen is Ennex niet aansprakelijk. Ennex is niet verplicht om muren, plafonds of andere zaken (waaronder verkleuringen) die door montage/demontage/gebruik zijn beschadigd, (in oorspronkelijke staat) te herstellen.

15.3 Ennex is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Klant tekortschiet in verplichtingen die zij heeft jegens Ennex, waaronder in ieder geval de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, dan wel de schade die ontstaat doordat Klant Ennex onjuiste informatie heeft verstrekt.

15.4 Aansprakelijkheid van Ennex op grond van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, schade ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Ennex, dan wel van door Ennex ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is beperkt tot het bedrag dat is overeengekomen als aankoopprijs in de overeenkomst.

15.5 Ennex is uitsluitend aansprakelijk voor de door Klant geleden direct schade. Ennex is dus nimmer aansprakelijk voor door Klant geleden enige andere vorm van schade, waaronder indirecte schade, inkomstenderving, misgelopen omzetten/winsten/opbrengsten, dan wel enige beroeps- en/of bedrijfsmatige schade.

15.6 Ennex is nimmer aansprakelijk voor het opnemen van vakantiedagen indien de installatie niet of vertraagd afgeleverd, gemonteerd, geïnstalleerd, hersteld of onderhouden kan worden.

15.7 Ennex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belastingen/of energiewetgeving, indien de opbrengsten, dan wel de besparingen door de zonnepanelen lager worden dan op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

15.8 Ennex is niet aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kunnen worden nagekomen. In geval van overmacht is Ennex gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Ennex tot enige schadeloosstelling verplicht is. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Ennex onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt. Hieronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden die verhinderen dat de werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden.

15.9 Ennex kan per direct zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

15.10 Iedere vordering die Klant heeft of zou kunnen hebben, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de werkzaamheden, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld overeenkomstig artikel 14 van deze algemene voorwaarden en vervalt in ieder geval één jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 16. Privacy

16.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst moet Ennex de persoonsgegevens van Klant verwerken. Ennex houdt zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst Ennex Klant naar het privacy-statement op de website.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1 Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.)en knowhow zijn eigendom van Ennex.

17.2 Het is Klant niet toegestaan de in het vorige lid genoemde eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Ennex hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1 Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet dat niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

18.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ennex en Klant is Nederlands recht van toepassing.