Algemene Voorwaarden Zonnepanelen

.

Algemene Voorwaarden Zonnepanelen Ennex (Ennex is handel naam van Green Energy Solutions B.V.)

Geldig vanaf 01-01-2021

Artikel 1 Algemeen

1.1. Algemene en leveringsvoorwaarden: Deze algemene en leveringsvoorwaarden, zoals geldend van tijd tot tijd.

1.2. Bestelprocedure: de procedure, die de klant interactief doorloopt, om zaken te bestellen. 

1.3. Ennex: hierna te noemen ‘Ennex’, de partij welke zich bedient van de algemene en leveringsvoorwaarden, tevens wederpartij van klant.

1.4. Klant: Ieder natuurlijke persoon die producten en/of diensten afneemt van Ennex.

1.5. Opdrachtbevestiging: De bevestiging waarmee de klant akkoord gaat met de offerte.

1.6. Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene en leveringsvoorwaarden  integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.  

1.7. Partijen: Ennex Solar Energy en de klant gezamenlijk. 

1.8. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, alle adviesgesprekken namens en alle overeenkomsten met Ennex. Deze voorwaarden zijn tevens in te zien op onze website. In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze voorwaarden en het bepaalde in de offerte, prevaleert het bepaalde in de offerte.

1.9. Ennex behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Ennex zal een dergelijke wijziging tijdig bekend maken.

Artikel 2 Overeenkomst 

2.1. De aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door klant kan worden aanvaard. 

2.2. Ennex garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Ennex hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan klant laten weten.

2.3. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld in de offerte. Tot aan het moment dat een offerte door de klant is ondertekend, dan wel de klant zijn akkoord op de offerte door middel van een opdrachtbevestiging heeft bevestigd, heeft Ennex het recht de offerte in te trekken of te wijzigen.

2.4. Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de zonnepanelen te installeren, doordat bijvoorbeeld de constructie van het gebouw het niet toelaat, dan heeft Ennex de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Ennex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele opgenomen snipper dagen/ vrij genomen dagen.

2.5. Ennex behoudt het recht voor om alternatieve panelen toe te passen zonder de prijs van de offerte aan te passen. Alternatieve panelen toepassen kan nodig zijn als er panelen op de markt komen met betere specificaties ( hoger vermogen) en daarom het geoffreerde paneel niet meer leverbaar is of in geval van levering-/kwaliteitsproblemen van het geoffreerde panelen (lager vermogen). 

Bij panelen met een afmeting kleiner dan 2 meter geldt dat bij een verschil van maximaal 5 wp vermogen van het zelfde type paneel er geen overleg gevoerd hoeft te worden met de opdrachtgever. Bij een verschil van meer dan 5 wp of een andere soort/type paneel dient dit eerst overlegd te worden met de opdrachtgever.  

Bij panelen met een afmeting groter dan 2 meter geldt dat bij een verschil van maximaal 10 wp vermogen van het zelfde type paneel er geen overleg gevoerd hoeft te worden met de opdrachtgever. Bij een verschil van meer dan 10 wp of een andere soort/type paneel dient dit eerst overlegd te worden met de opdrachtgever.

2.6. Ennex behoudt het recht om een alternatief bevestigingsmateriaal toe te passen zonder de prijs van de offerte aan te passen, mits de kwaliteit en garantie hetzelfde is. Hierover hoeft de klant niet geïnformeerd te worden, tenzij die afbreuk doet op het eerder besproken legplan.

2.7. Ennex behoudt het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen indien tijdens de werkvoorbereiding blijkt dat de installatietechnisch niet haalbaar is. Indien dit 1 dag van te voren door wordt gecommuniceerd dan zal de klant een tegemoetkoming ontvangen van 150  euro voor de opgenomen snipperdag. 

2.8. Indien tijdens de installatie blijkt dat er een hijskraan te pas moet komen dan zijn de kosten voor de Klant. Indien de klant hier niet akkoord mee gaat dan mag de klant en Ennex de overeenkomst eenzijdig opzeggen.

Artikel 3 Prijzen & betaling

3.1. Sinds 1 januari 2023 is het btw-tarief op zonnepanelen 0%, als deze op of bij uw woning worden geplaatst. Overige prijzen zoals genoemd, zijn inclusief btw en inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief  transportkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven. 

3.2. De klant is aan Ennex de prijs verschuldigd zoals gespecificeerd in de offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ennex worden gecorrigeerd. Ennex is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

3.3. De aanbetaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.4. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van betaling middels overschrijving (via de Bank). 

3.5. Indien er na de levering en installatie van de zonnepanelen er een probleem voordoet maar er wel stroom geproduceerd wordt dan mag er maximaal 5% van de aanneemsom worden achtergehouden totdat het probleem is opgelost.

3.6. Ennex behoudt zich het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs van de geleverde goederen geheel is voldaan.

3.7. Ennex zal na de laatste termijnbetaling de monitoringsaccount in orde maken. Doorgaans is dit binnen 7 werkdagen. Indien dit langer duurt kan Ennex niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van gebruiksgenot. 

3.8. De factuur dient op de dag van de installatie middels bankoverschrijving voldaan te worden. Indien de factuur niet binnen 3 dagen na de installatie wordt betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim.

Na ontvangst van uw laatste termijnbetaling, op de dag van installatie, zal de monitoringapp geactiveerd worden. Indien de laatste betaling uitblijft zijn wij na 7 dagen genoodzaakt de opbrengst van uw zonnepanelen installatie te verminderen met 5%. Het her activeren van de productie en monitoring via de app kost 150 euro exclusief de btw. Na twee weken in verzuim van betaling te blijven zal er een aanmaning verstuurd worden. Is de betaling na vier weken niet voldaan door de opdrachtgever dan ontvangt de opdrachtgever een 2de aanmaning. Bij wanbetaling na 6 weken wordt de factuur uithanden gegeven aan een incasso bureau. Tevens is vanaf dat moment de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Ook is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd. De rentevergoeding wordt berekend op basis van artikel 6: 119BW.

3.9. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, niet handelend in uitoefening van een bedrijf, worden de buitengerechtelijk incassokosten berekend conform de staffel opgenomen in de Wet Buiten- gerechtelijke Incassokosten (WIK) . Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een bedrijf, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom inclusief wettelijke handelsrente.

3.10.Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 4 Leveringstermijn 

4.1. De leveringstermijnen zoals worden vermeld zijn indicatief. 

4.2. Ennex zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen. 

4.3. Indien een wijziging in de omstandigheden, waaronder begrepen de niet-beschikbaarheid of latere beschikbaarheid van de producen vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig aangepast.

Annuleren

4.4. Indien Ennex na goedkeuring en na de eerst termijn betaling van de overeenkomst niet binnen 6 weken de panelen kan installeren bij opdrachtgever, mag Ennex de overeenkomst eenzijdig opzeggen.

4.5. Indien Ennex in samenspraak met de opdrachtgever de installatie later dan 6 weken na goedkeuring van de overeenkomst in plant, dan behoudt Ennex het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, dan wel de prijsstijgingen door te rekenen in de offerte. Tenzij anders afgesproken en de afspraken via email zijn bevestigd.

4.5. Indien Ennex in samenspraak met de klant de installatie later dan 6 weken na goedkeuring van de overeenkomst in plant. Dan behoudt Ennex het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. 

Artikel 5 Herroepingsrecht

5.1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na ondertekening van de offerte.

5.2. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. 

5.3 Indien een Consument na de wettelijke herroepingstermijn maar voordat er uitvoering wordt gegeven aan de opdracht een gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert (voor zover wettelijk toegestaan), is zij gehouden aan Ennex alle met het oog op de uitvoering van de order of opdracht gemaakte kosten en eventuele schade te vergoeden, welke als volgt zijn begroot voor arbeid, planning, voorrijkosten en werkvoorbereidingskosten:
– tot uiterlijk 5 dagen voor de installatiedatum: 30% van de Koopsom, en
– binnen 5 dagen voor de installatiedatum: 50% van de Koopsom

Artikel 6 Reclameren 

6.1. Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met Ennex.

6.2. Indien na onderzoek van Ennex blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan de overeenkomst zal Ennex met de klant in overleg treden. 

6.3. Indien na onderzoek van Ennex inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende zaak. 

6.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de in de overeenkomst overeengekomen prijs. 

Artikel 7 Toepasselijk recht, klachten & geschillen 

7.1. Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende  overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

7.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met Ennex welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. Gelieve e-mailadres planning@ennex.nl en info@ennex.nl te gebruiken. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden vermeldt. Ennex zal uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Binnen 15 dagen streven wij ernaar de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. Klant kan het geschil – indien en voor zover partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

7.3. Indien de opleverdocument ondertekend is op de dag van installatie nemen wij geen klachten in behandeling die overeenkomen met de geaccordeerde zaken op de opleverdocument.

7.4. Een natuurproduct heeft de eigenschap niet gelijkwaardig te zijn. Kleurverschillen zijn geen reden tot klacht en zullen niet in behandeling genomen worden.

7.5. Indien er een storing heeft geplaats gevonden in het zonnesysteem kan de misgelopen opbrengsten niet verhaald worden op de Ennex.

7.6. Voor klachten of schademeldingen gelden de volgende verval termijnen:

– Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken of bij eventuele schade, dient de klant binnen redelijke termijn (binnen 15 dagen na installatie en oplevering) nadat de klant de gebreken en/of zichbare afwijkingen en/of schade heeft ontdekt schriftelijk of per email bij Ennex te worden ingediend cq gemeld, zulks op straffe van vervalen van het klachtrecht ( inclusief garantie) of het recht op herstel, vervanging of schadevergoeding. 

– Klachten met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken of bij eventuele schade die eerst later, maar uiterlijk binnen 3 maanden, gerekend vanaf de dag van aflevering, aan het licht treden, moeten binnen redelijke tijd (doch uiterlijk binnen 15 dagen) nadat de afwijking, schade en/of gebrek door de klant is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk of per email bij Ennex worden ingediend cq gemeld, op straffe van het vervallen van het klachtrecht (inclusief garantie) of het recht op herstel, vervanging of schadevergoeding.

7.7. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek of schade, dat is uitgesloten van
garantie of niet voor rekening of risico van Ennex is, onderzoekskosten worden gemaakt, zijn deze kosten voor rekening van de Klant.

7.8. De Klant zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of ontbinding van de Overeenkomst en/of korting en/of verrekening van enig door de Klant verschuldigd bedrag kunnen ontlenen, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.9. Indien tijdens de installatie een nokpan losgemaakt dient te worden om de kabels door te voeren, is Ennex niet aansprakelijk te stellen voor de herstelkosten. Dit geldt ook voor loodslabben en dakpannen.

7.10. Indien tijdens de meterkastwerkzaamheden een zegel dient te worden gebroken is Ennex niet aansprakelijk voor de kosten die gemaakt moeten worden om de zegel te laten herstellen door de netbeheerder. 

7.11. Indien er dakpannen gehaakt of geschroefd zijn dan zal Ennex deze netjes losmaken, hiervoor zullen er extra kosten in rekening gebracht worden, Ennex zal de dakpannen ongeschroefd en ongehaakt terugleggen. 

7.12. Indien op de dag van de installatie blijkt dat het dak geen tengels en hierdoor een schroefhaaksysteem gebruikt moet worden, dan moet er een nieuwe offerte opgesteld worden.

Artikel 8 Garantie

8.1. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is 2 jaar na levering.

8.2 Alle onderdelen en werkzaamheden die niet onder fabrieks- of wettelijke garantiebepalingen vallen, worden apart bij de klant in rekening gebracht.

8.3. Ennex neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant va het betreffende product.

Montage garantie: 

Ennex garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal en procesfouten gedurende een periode die overeenkomt met de fabrieksgarantie onder normale installatie, onderhoud en gebruikscondities. De garantieperiode start op de dag van aflevering. Uw factuur is hiervoor tevens uw garantiebewijs. Ennex zal producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. Deze garantie is gelimiteerd tot het repareren, vervangen of zo nodig terugstorten van de vervanging/aanschafprijs. Dit zijn de exclusieve en enige rechten ontleend aan deze garantie.

Kosten veroorzaakt door het zelf demonteren en transporteren van een product met defect en transporteren en installeren van het vervangende product vallen niet onder deze garantie. Indien binnen een periode die gelijk is aan de fabrieksgarantie na datum installatie een beroep wordt gedaan op de opbrengstgarantie conform voorwaarden van de producent van de zonnepanelen, dan neemt de leverancier van de zonnepanelen de bijkomende kosten voor montage en levering van de vervangende panelen voor zijn rekening.

Verder omvat deze garantie niet de verliezen resulterende uit gemis van ontvangsten met betrekking tot netwerkinvoer – of subsidie tarieven voor de gegenereerde stroom. De garantie is slechts geldig als de modules in handen zijn van de originele aankoper. Alle installaties, reparaties en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel van een ter zake deskundig bedrijf. 

De garantie vervalt als inspecties van Ennex uitwijzen dat de apparatuur of modules niet onderhouden zijn, schade hebben ondergaan door foutief gebruik, modificaties, installatie en/of verwaarloosde opslag. De garantie vervalt tevens bij ontoereikende reparaties of modificaties gedaan door derde partijen anders dan Ennex of een derde partij geautoriseerd door Ennex. 

Garantie eisen: 

 1. Ennex accepteert geen geretourneerde modules zonder een eerder schriftelijke bevestiging van defect. Het vervangen van producten verlengt de garantieperiode niet.
 1. Een defect aan de module moet vermeld worden binnen hettijdsbestek van de garantie.
 2. Bij aanspraak op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.
 3. De garantie is niet onderhandelbaar.
 4. Er worden geen garantiecertificaten overhandigd. 

Uitgesloten van garantie zijn

 1. Veroorzaakt door (tijdelijk) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden.
 2. Veroorzaakt door andere invloeden zoals vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties van Ennex mogelijk is.
 3. Veroorzaakt door het niet periodiek controleren van het systeem en de aansluitingen van het systeem.
 4. Veroorzaakt door het zelf meten en testen aan de installatie.
 1. Veroorzaakt door chemicaliën, kerosine, agressieve dampen, schoonmaakmiddelen, verf, cement e.d. en andere stoffen of vreemde samenstellingen.
 2. Veroorzaakt door natuurgeweld als, aardbevingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, lawines, vorst, hagel en sneeuw schade en/of vliegende objecten, blikseminslag, vandalisme, diefstal en andere onvoorspelbare evenementen.
 3. Resulterende uit gebruik dat buiten de technisch toegestane  specificaties valt, zoals de maximale omgevingstemperatuur.
 4. De garantie is gelimiteerd tot de volgende componenten: bevestigingsmateriaal, modules(panelen), kabels, omvormer en installatie.

1. Als de module en/of omvormer verder geïntegreerd of gemodificeerd wordt vervalt onmiddellijk de garantie.

2.Bij schade of een andere gebeurtenissen is de op Ennex te behalen schade gelimiteerd aan de aankoopprijs.

Prestatiegarantie van de zonnepaneelmodules: 

Bij degradatie van panelen boven 10% binnen 10 jaar en 20% binnen 25 jaar gerelateerd aan het minimale piekvermogen, zal een schikking getroffen worden met de klanten mits de degradatie te wijten is aan slechts de module. De schikking mag de originele aankoopprijs per te veel gedegradeerde wattpiek ten opzichte van het nominale vermogen niet overschrijden. Bij overschrijding van bovenstaande degradatie van de modules zal Ennex de modules met minimaal gelijkwaardige modules binnen de garantietermijn kosteloos vervangen. De prestatiegarantie geldt exclusief voor degradatie en niet voor andere defecten aan de zonnepaneelmodules. De prestatie controle vindt plaats onder standaard test condities (STC). Temperatuur 25C, irradiatie van 1000W/m2 en AM -1 ,5 spectrum, volgens IEC 60904 voorschriften.

Opbrengstgarantie: 

Ennex berekent met behulp van software de opbrengst die de klant kan verwachten en wat hij/zij hiermee bespaart. De opbrengstgarantie vervalt indien:

 1. De fout te wijten is aan een defect aan het paneel, de omvormer   of de bekabeling zelf.
 1. Het te wijten is aan (tijdelijke) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden
 2. Er schaduw op een of meerdere modules valt en er niet wordt  gekozen voor een systeem met Optimizers of Micro Omvormers.
 3. Er sprake is van vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties van de Nederlandse Zonnepanelen Unie mogelijk is.
 4. Als het systeem en de aansluitingen van het systeem niet periodiek gecontroleerd worden.
 5. Er sprake is van het breken van het glas, glas schade en/of externe impact schade.
 6. Er zelf wordt gemeten en getest aan de installatie.
 7. Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. 
 8. Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan Ennex stelt.

8.4. Ennex zal na de installatie geen garantiecertifacten verstrekken. De factuur, Offerte en de serienummers op de zonnepanelen en de omvormer(s) dienen als garantiebewijs.

8.5. Wordt door de (toe) leverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een goed verstrekt, dan garandeer Ennex dat het betreffende goed de eigenschappen bezit die men daarvan redelijkerwijs mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor dergelijke producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 12 maanden na aankoop.

Artikel 9 Overmacht

9.1. Ennex is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan Ennex van derden bestelde producten, onderdelen, zaken of diensten.

9.2. In geval van overmacht aan de zijde van Ennex worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden, is Ennex bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 10 Privacy

10.1. Ennex verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. De gegevens gebruikt Ennex voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketing doeleinden. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in het Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 11 Overige bepalingen 

11.1. Ennex is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene en leveringsvoorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

11.2. Tijdens de installatie kunnen er dakpannen kapot gaan. Ennex is hier niet aansprakelijk voor te stellen. De klant dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van reserve dakpannen zodat deze terplekke vervangen kunnen worden voor de gebroken dakpannen. Indien dit op een later tijdstip gedaan dient te worden, zal hier hiervoor 100,- euro in rekening gebracht worden. 

11.3. Indien er een serre aanwezig is dient de klant deze zelf van bescherming te voorzien. Mocht dit niet gedaan zijn voor de installatie dan is Ennex niet aan aansprakelijk te stellen voor eventuele veroorzaakte schade door van bovenaf vallende objecten. 

11.4. Bij goedkeuring van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat de onroerende zaak waarop de zonnepanelen worden gemonteerd stevig genoeg is en van voldoende goede staat van onderhoud. (raadpleeg bij twijfel een constructeur)

11.5. De Internetverbinding tussen uw omvormer en thuisnetwerk worden eenmalig gratis tot stand gebracht mits uw thuisnetwerk hiervoor geschikt is. Mocht de internetverbinding op de dag van de installatie niet geschikt zijn dan zullen wij, wanneer mogelijk, uw telefonisch begeleiden. Mocht dit niet mogelijk zijn en moeten wij hiervoor terugkomen dan zal hier voor 100,- euro in rekening gebracht worden.

11.6. De prijs betreft een Turn-key pakketprijs met uitzondering van graaf,- hak,- breek,-timmer- en freeswerkzaamheden en de inzet van een hoogwerker wanneer het dak niet toegankelijk is met een steigerlift.

11.7. Gemaakte afspraken omtrent afwerking, kabelroutes die met onze installateurs op locatie gemaakt worden dienen direct bevestigd te worden via de mail. De gemaakte afspraken dienen in een korte samenvattende beschrijving naar planning@ennex.nl verstuurd te worden. Gemaakte afspraken over werkzaamheden die niet via de mail zijn bevestigd kunnen niet na oplevering uitgevoerd worden zonder dat deze worden in rekening gebracht voor een uur tarief van 55,- euro ex btw per uur, per persoon en voorrijdkosten van 85,- euro ex btw. 11.8. Ennex is nimmer aansprakelijk voor inkomstenderving en/of het opnemen van vakantiedagen of vrijdagen dan wel enige beroeps of bedrijfsmatige schade aan de kant van de klant, indien het solarsysteem niet (volledig) op een afgesproken moment kan worden afgeleverd, gemonteerd en of geïnstalleerd of bij eventuele gefaseerde of uitgelopen installatie of montage, of eventuele vertraging (om welke reden dan ook). Dit geldt ook voor reparatie, onderhoud of vervanging

Bereken hoeveel de zon jou kan opbrengen