Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, en overeenkomsten met Green Energy Solutions B.V..
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • a. Green Energy Solutions: Green Energy Solutions B.V.
  • b. Product: zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materialen of complete zonnesystemen
  • c. Koper: een particulier of bedrijf die een overeenkomst met Green Energy Solutions B.V. heeft om een product te kopen.
  • d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen koper en Green Energy Solutions B.V. om een product te kopen.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 2: Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Green Energy Solutions B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de koper volledig ingevulde en ondertekende aanbieding schriftelijk (post, fax en mail) is ontvangen en aanvaard door Green Energy Solutions B.V.. Het al dan niet tot stand komen van een overeenkomst wordt door Green Energy Solutions B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende aanbieding schriftelijk aan de koper medegedeeld.
2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Green Energy Solutions B.V., zijn voor risico van de koper.

Artikel 3: Prijs
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de vermelde prijzen in de offerte en overeenkomst van Green Energy Solutions B.V. vast.
3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Green Energy Solutions B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
3.3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden via een aangetekende brief, binnen 1 week nadat Green Energy Solutions B.V. kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 4: Levering en eigendomsoverdracht
4.1 De levering geschiedt op het door de koper opgegeven adres, waarbij Green Energy Solutions B.V. streeft naar een leveringstermijn van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand komt, tenzij schriftelijk een langere termijn is overeengekomen. De levering van het product zal nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de aanbetaling van de koopsom is bijgeschreven op rekening van Green Energy Solutions B.V..
4.2 Green Energy Solutions B.V. zal de koper benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het product en eventuele installatie.
4.3 Indien Green Energy Solutions B.V. niet binnen de overeengekomen termijn levert, kan de koper Green Energy Solutions B.V. in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming.
4.4 De eigendomsoverdracht vindt plaats bij levering.

Artikel 5: Betaling
5.1 De koper voldoet 100% van de koopsom voor aanvang van de levering.
5.2 Indien koper niet binnen gestelde termijnen betaald wordt er niet geleverd door Green Energy Solutions B.V..

Artikel 7: Garantie
7.1 Green Energy Solutions B.V. garandeert de goede werking van het geleverde product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het product worden bijgevoegd.
7.2 Eventuele gebreken worden door Green Energy Solutions B.V. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand, verholpen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Green Energy Solutions B.V. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de producten meegeleverde garantievoorwaarden van toepassing zijn, welke in situatie de aansprakelijkheid van Green Energy Solutions B.V. voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantievoorwaarden die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.
8.2 De aansprakelijkheid van Green Energy Solutions B.V. ten opzichte van de koper is beperkt tot schade waarvoor en voor zover Green Energy Solutions B.V. overeenkomstige dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten.
8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van de schade, aan Green Energy Solutions B.V. gemeld te worden, tenzij de koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
8.4 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Green Energy Solutions B.V. enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van opzettelijke of grove fout.

Artikel 9: Ontbindende voorwaarden
9.1 Green Energy Solutions B.V. verplicht zich tot het bevestigen van de van toepassing zijnde ontbindende voorwaarde(n), door deze op te nemen in de overeenkomst. Koper dient zich ervan op de hoogte te stellen dat de toepasselijke voorwaarden op de overeenkomst zijn gemeld alvorens deze te bekrachtigen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voorvloeien is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11: Slotbepalingen
11.1 Green Energy Solutions B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zullen in werking treden een maand na bekendmaking.
11.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 mei 2013.