Algemene voorwaarden Ennex B2B

.

Algemene voorwaarden Ennex

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ennex en haar wederpartij (die hierna aangeduid wordt als ‘’Klant’’), een aanbod, een overeenkomst, werkzaamheden en herstelwerkzaamheden daarbij inbegrepen. Ennex werkt uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.

1.2 Van het in deze algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Deze algemene voorwaarden worden aangeboden aan Klant voordat de overeenkomst tot stand komt op een wijze waarop zij deze kan inzien en kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Tevens zijn deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld op de website van Ennex ter inzage en om op te slaan.

1.4 Indien ook Klant naar haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden nimmer van toepassing op de overeenkomst tussen Ennex en Klant.

1.5 Ennex behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen of aan te vullen. Een dergelijke wijziging zal door Ennex tijdig bekendgemaakt worden.

Artikel 2. De Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Ennex zijn te allen tijde vrijblijvend, hebben een beperkte geldigheidsduur en zijn gebaseerd op de gegevens die door Klant zijn verstrekt. De geldigheidsduur staat vermeld op de aanbiedingen.

2.2 Alle door Ennex verstrekte informatie (waaronder opbrengsten, terugverdientijden, rendementen en/of andere aanduidingen van de producten en/of de werkzaamheden) is vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke (schrijf) fouten binden Ennex niet.

2.3 Levertijden in aanbiedingen zijn indicatief en geven Klant bij overschrijding geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

2.4 Ennex heeft het recht om een aanbieding, voorstel of offerte in te trekken of te wijzigen tot aan het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Ennex een vrijblijvend aanbod (offerte) doet aan Klant en dit aanbod schriftelijk of elektronisch geaccepteerd wordt door Klant.

2.6 Een overeenkomst komt altijd tot stand onder de ontbindende voorwaarden dat:

 • Klant eigenaar is van het betreffende gebouw of dat Klant een akkoordverklaring van de eigenaar van het gebouw ter beschikking kan stellen aan Ennex.
 • Klant alle vragen naar waarheid heeft beantwoord, geen informatie achterhoudt en alle informatie waar Ennex om vraagt volledig heeft opgegeven, dan wel nog ter beschikking zal stellen aan Ennex.
 • De dakconstructie deugdelijk, zonder onvolkomenheden en/of gebreken, geschikt is om de zonnepanelen te installeren en aan te sluiten.

2.7 Zodra Ennex een beroep doet op een ontbindende voorwaarde zoals omschreven in het vorige lid, informeert Ennex Klant daar schriftelijk of digitaal zo snel mogelijk over. Een beroep van Ennex op dit artikel geeft Klant nimmer recht op enige (schade)vergoeding.

2.8 Een beroep op het herroepingsrecht is voor Klant uitgesloten.

2.9 Ennex heeft te allen tijde her recht overeenkomsten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de overeenkomst nadere voorwaarden te verbinden.

2.10 Indien Klant wenst de overeenkomst aan te passen na het totstandkomen van de overeenkomst, kan zij schriftelijk aan Ennex voorstellen om de overeenkomst te wijzigen. De overeenkomst is pas gewijzigd na schriftelijke bevestiging van Ennex. Indien de wijzigingen resulteren in hogere kosten, worden deze bij Klant in rekening gebracht. Ennex heeft het recht om wijzigingen in de overeenkomst te weigeren en/of aan de levering en uitvoering van de overeenkomst nadere voorwaarden te verbinden.

2.11 Het kan in een uitzonderlijk geval voorkomen dat de overeengekomen producten niet meer beschikbaar zijn of niet (meer) geleverd kunnen worden. Indien deze situatie zich voordoet, behoudt Ennex zich het recht voor om na de totstandkoming van een overeenkomst vergelijkbare of betere producten te leveren. Het aanpassen van de overeenkomst op basis van dit artikel levert Klant geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

2.12 Indien blijkt dat het om technische redenen niet mogelijk is om de werkzaamheden uit te voeren tegen de overeengekomen prijs, bijvoorbeeld om de reden dat de constructie van het gebouw dit niet toelaat, heeft Ennex het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een ontbinding van de overeenkomst op deze wijze levert Klant geen recht op voor schadevergoeding.

2.13 Ennex is niet verantwoordelijk voor wijzigingen en/of afschaffing van het systeem van subsidies, belastingvoordelen en/of andere fiscale gunstmaatregelen.

2.14 Indien de wijziging die voorgesteld wordt door Klant een gehele of gedeeltelijke annulering betekent, kan Ennex de reeds gemaakte kosten bij Klant in rekening brengen. Bij algehele annulering van de overeenkomst brengt Ennex in ieder geval een percentage van de koopsom in rekening, dit percentage is 30% van de koopsom bij annulering tot uiterlijk 5 dagen voor de installatiedatum of 50% van de koopsom bij annulering binnen 5 dagen voor de installatiedatum.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De prijs van de producten en de werkzaamheden is bepaald in de overeenkomst. In de overeenkomst staat omschreven wat er voor de overeengekomen prijs wordt geleverd en welke werkzaamheden daarbij horen. Overige kosten die niet in het aanbod zijn genoemd, zoals kosten voor verpakking, vervoer of meerwerk, zijn voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen.

3.2 In geval van stijging van kostprijsbepalende factoren na de totstandkoming van de overeenkomst heeft Ennex het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Aangepaste prijzen worden Klant zo spoedig mogelijk medegedeeld. Het voorgaande geeft Klant geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4. Facturering en betaling

4.1 Tenzij anders overeengekomen, dient Klant een voorschot binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst via overmaking te voldoen, waar het resterende bedrag van de factuur voldaan dient te worden op de  dag van installatie na levering van de producten, doch uiterlijk drie (3) dagen na het voltooien van de installatie.

4.2 Indien Klant niet binnen de overeengekomen termijn de volledige factuur heeft voldaan, is zij van rechtswege in verzuim. Bij een te late betaling zijn alle vorderingen die Ennex op Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Ennex is bij een te late betaling bevoegd de (verdere) nakoming van de overeenkomst op te schorten.

4.3 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van heel of een deel van de factuur worden incassokosten in rekening gebracht gelijk aan de maximale incassokosten zoals de wet dit voorschrijft. Daarnaast is Klant zonder voorafgaande melding over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke handelsrente verschuldigd.

4.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering komen voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

4.5 Zonder schriftelijke toestemming van Ennex is het Klant niet toegestaan de betalingsverplichting(en) jegens Ennex op te schorten en/of te verrekenen met een vordering die Klant op Ennex heeft of denkt te hebben. Klachten, een beroep op garantie en/of andere aanspraken schorten de betalingsverplichtingen van Klant jegens Ennex niet op.

Artikel 5. Verplichtingen Klant

5.1 Klant is verplicht om alle gegevens en informatie die benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Ennex te verstrekken.

5.2 Onjuistheden of afwijkingen in de verstrekte gegevens en/of informatie en gevolgen daarvan komen voor rekening en risico van Klant.

5.3 Klant dient voor eigen rekening en risico de aangewezen plaats van installatie geschikt te maken voor montage en installatie en ervoor te zorgen dat het dak geen gebreken vertoont. Klant is tevens verantwoordelijk voor het deugdelijk laten functioneren van de noodzakelijke energievoorziening. Eventuele kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening en risico van Klant.

5.4 Klant dient te zorgen voor toegang tot de aangewezen plaats van installatie en neemt alle passende maatregelen om schade aan personen en/of materialen te voorkomen tijdens de werkzaamheden.

5.5 De verantwoordelijkheid voor de werking van de producten ligt bij Klant. Storingen en defecten dienen terstond schriftelijk aan Ennex gemeld te worden.

5.6 Klant is verplicht om de producten overeenkomstig de bestemming te gebruiken.

5.7 Klant is verantwoordelijk voor de noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en/of akkoordverklaringen.

Artikel 6. Installatie 

6.1 Indien tijdens de installatie of achteraf blijkt dat de dak- en gevelconstructie onzichtbare onvolkomenheden of gebreken vertoont, kan Ennex hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6.2 Indien zich op de dag van installatie omstandigheden voordoen die het onmogelijk of onveilig maken om de werkzaamheden uit te voeren, geeft dit Klant geen recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.3 Ennex behoudt zich het recht voor om de installatiewerkzaamheden niet uit te voeren, af te breken of de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien na inschatting van Ennex:

 • blijkt dat de veiligheid van medewerkers in het geding is;
 • de aangewezen plaats van installatie niet voldoende toegankelijk is;
 • de dakpannen en/of de dakconstructie niet geschikt is;
 • schadelijke stoffen zoals asbest worden aangetroffen;
 • sen gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen;
 • de locatie, om welke reden dan ook, niet geschikt blijkt te zijn;
 • blijkt dat de installatie niet volledig opgeleverd kan worden door toedoen van Klant en/of derden. 

6.4 Indien voor en/of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt, waardoor de werkzaamheden niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, is Ennex gerechtigd om de door haar gemaakte aanvullende kosten bij Klant in rekening te brengen.

Artikel 7. Levering en risico

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Ennex kenbaar heeft gemaakt.

7.2 Door Ennex aangegeven levertermijnen zijn slechts indicaties en gelden nimmer als fatale termijnen. Ennex is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet installeren binnen een aangegeven termijn.

7.3 Mocht Ennex enige termijn overschrijden, dan is zij pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn van ten minste veertien (14) werkdagen.

7.4 De producten gelden als geleverd na voltooiing van de installatiewerkzaamheden. Indien de werkzaamheden niet binnen één dag voltooid kunnen worden gelden de producten als geleverd als de producten bij Klant opgeslagen worden.

7.5 Na levering is Klant verantwoordelijk en draagt het risico voor de producten, ook indien de eigendom nog niet op Klant is overgedragen. Bij de levering wordt een opleverformulier ondertekend door Klant en door een monteur van Ennex.

7.6 Afwijkingen in (de specificaties van) de geleverde producten ten opzichte van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen, leveren geen grond op voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

7.7 Indien Klant bij aflevering de producten niet afneemt, komen alle kosten en de schades die Ennex hierdoor lijdt (zoals vervoers-, opslag- en bewaarkosten) voor rekening van Klant.

7.8 Ennex verleent Klant toegang tot de software om de zonnepanelen en opbrengsten te monitoren na ontvangst van de laatste termijnbetaling. Dit gebeurt direct nadat Klant het resterende bedrag voldoet, of uiterlijk binnen zeven werkdagen. Bij uitblijven van de laatste termijnbetaling zal Ennex de opbrengst van de zonnepanelen verminderen met 5%. Het opnieuw activeren van de productie en de monitoring kost €150 ex. btw, deze kosten zijn voor rekening van Klant. Indien deze situatie zich voordoet komt Klant niet in aanmerking voor schadevergoeding of andere aanspraken op basis van het verlies van opbrengsten.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door Ennex geleverde producten blijven eigendom van Ennex tot het moment dat Klant al hetgeen Ennex uit hoofde van de met Klant gesloten overeenkomst(en) te vorderen heeft, heeft voldaan.

8.2 Tot de eigendomsoverdracht van de geleverde producten dient Klant voor derden (waaronder potentiële kopers, deurwaarders, curatoren en dergelijke) duidelijk de producten aan te merken als eigendom van Ennex en is het zonder schriftelijke toestemming van Ennex niet toegestaan om de producten te verhuren, verpanden, verkopen of in gebruik te geven aan derden. 8.3 Ennex heeft het recht de geleverde producten direct terug te nemen indien Klant niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. De kosten die Ennex moet maken om de producten terug te nemen en de schade (waaronder waardedaling) die Ennex daardoor lijdt, komen voor rekening van Klant

Artikel 9. Garanties

9.1 Ennex verleent geen productgaranties, garanties worden uitsluitend verstrekt door fabrikanten van de producten. Indien er bepaalde garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen zijn ten aanzien van het product jegens de leverancier van Ennex en deze over kunnen gaan op Klant, dan zal Ennex zich, in de mate dat zij dat wenselijk en redelijk acht, op een commercieel redelijke wijze inspannen om Klant te assisteren bij het claimen van garanties, vrijwaringen of andere rechten jegens leveranciers of producenten.

9.2 Indien een leverancier of producent in een staat van faillissement terechtkomt of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zal Ennex Klant niet kunnen assisteren bij het claimen van enige garanties, vrijwaringen of andere rechten jegens die leverancier of producent.

9.3 Garanties strekken zich niet tot defecten veroorzaakt door externe factoren zoals, maar niet beperkt tot, brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren/mensen, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.

9.4 Garanties zijn in ieder geval uitgesloten voor:

 • schade ontstaan door achterstallig onderhoud;
 • onderlinge kleurverschillen en/of verkleuringen van producten;
 • schade ontstaan doordat het dak het gewicht van de producten niet kan dragen;
 • vernielingen of aanpassingen aan het systeem door Klant.

9.5 Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Ennex worden verricht.

Artikel 10. Melding

10.1 Klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect en voor het doen van een beroep op garantie(s) en/of het indienen van een eventuele klacht over de uitvoering van de overeenkomst of een product.

10.2 Een melding op basis van lid 1 wordt enkel binnen de garantietermijn in behandeling genomen en dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na constatering, onder vermelding van de factuurgegevens duidelijk omschreven en indien mogelijk met foto’s te worden gemeld bij Ennex.

10.3 Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door of namens Ennex schade wordt toegebracht aan zaken en/of derden, anders dan de gebruikelijke installatieschade, dient Klant Ennex direct, maar in ieder geval binnen 5 dagen na constatering van de schade, hierover te informeren

10.4 Indien een melding niet tijdig is gedaan, verliest Klant alle rechten ter zake.

10.5 Ennex spant zich in om meldingen binnen een redelijke termijn in behandeling te nemen en te verhelpen indien deze gegrond zijn.

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1 Ennex zal zich inspannen om de overeenkomst naar behoren en met zorg uit te voeren, maar is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.

11.2 De aansprakelijkheid van Ennex is bepekt tot het opnieuw uitvoeren van de betreffende werkzaamheden dan wel tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De hoogte van het schadebedrag is beperkt tot maximaal 1/4 van het factuurbedrag van de overeenkomst.

11.3 Voor gebruikelijke beschadiging ontstaan door het monteren/demonteren van de producten is Ennex niet aansprakelijk. Ennex is niet verplicht om muren, plafonds of andere zaken (waaronder verkleuringen) die door montage/demontage/gebruik zijn beschadigd, (in oorspronkelijke staat) te herstellen.

11.4 Ennex kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen schadevergoeding voor een niet geleverde zaak of dienst. Ennex is niet aansprakelijk voor non- conformiteit of elke andere vorm van schade anders dan vervangende schadevergoeding, waaronder:

 • indirecte schade;
 • gevolgschade;
 • schade door inkomensverlies;
 • schade veroorzaakt door vertragingen;
 • schade veroorzaakt door het verschaffen van onvoldoende medewerking, informatie en materialen door Klant;
 • schade veroorzaakt door informatie of advies verstrekt door Ennex;
 • schade veroorzaakt door producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.

11.5 Klant is gehouden Ennex te vrijwaren voor enige aanspraak van derden tegen Ennex ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Klant dienen te komen.

11.6 Aansprakelijkheid van Ennex op grond van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, schade ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Ennex, dan wel van door Ennex ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is beperkt tot 1/4 van het factuurbedrag in de overeenkomst

11.7 Alle aanspraken op schadevergoeding komen te vervallen indien hiervan te laat melding wordt gemaakt, maar in ieder geval na verloop van één (1) jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

12.1 Ennex is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, indien Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Ennex overeengekomen overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.

12.2 In het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Ennex op Klant direct en volledig opeisbaar en heeft Ennex het recht om de geleverde producten terug te nemen.

12.3 Afwijkingen in de (specificaties van de) geleverde producten ten opzichte van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen, leveren geen grond op voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Ennex is nimmer aansprakelijk indien haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nagekomen kunnen worden ten gevolge van een overmachtsituatie.

13.2 In geval van een overmachtsituatie is Ennex gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst of verplichting tot schadevergoeding. Ennex is bevoegd om gedurende de opschorting te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

13.3 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzienbaar, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen of belemmeren en die niet aan Ennex zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: diefstal, oorlog of een vergelijkbare situatie, storing, epidemie, stakingen in het bedrijf van Ennex of andere bedrijven, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij leveranciers of andere derden waarvan Ennex afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand en overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, restricties en sancties.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow zijn eigendom van Ennex.

14.2 Het is Klant niet toegestaan de in het vorige lid genoemde eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Ennex hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 15. Privacy

15.1 Ennex houdt zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens.

Artikel 16. Overige bepalingen

16.1 Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet dat niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

16.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ennex en Klant is Nederlands recht van toepassing.